Prečo to žiadame

Spôsob hospodárenia v týchto lesoch je stále menej udržateľný ekologicky aj ekonomicky:

 • Veľkosť ťažby je neprimeraná ročnému prírastku – aktuálne až 43% nad odporúčanú hodnotu pre hospodárske lesy – a postupne sa výrazne zvýšila
 • Zameranie a spôsob ťažby nezodpovedajú tomu, že ide prevažne o lesy osobitného určenia. Nadmerne sa tu ťažia staré stromy, ťaží sa ťažkými mechanizmami a nevhodnými hospodárskymi postupmi, vrátane pásových a maloplošných výrubov. Súčasne sa tu bez príslušných povolení poškodzujú a ničia chránené druhy živočíchov a rastlín, pre ktoré boli na časti lesov vyhlásené územia NATURA 2000.
 • Takto sa postupne znižujú prirodzené schopnosti lesa sa obnovovať, čo povedie k znižovaniu aj ekonomických prínosov hospodárenia.
 • Poľovanie znižuje turistické benefity aj z chránených území a neefektívne rieši škody zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach
 • Zisky z ťažby sú vzhľadom na reálne vyťažené objemy malé a neudržateľné, finančné toky sú netransparentné

Takýto prístup ohrozuje obyvateľov Košíc a okolia v mnohých smeroch:

 • Znehodnocuje sa krásny a veľký kus mimoriadne vzácnej prírody, ktorý je európskym unikátom. Ide o potencionálny priestor pre pokojnú rekreáciu, atraktívnu lokalitu pre prírodný turizmus, prírodné bohatstvo aké sami nedokážeme vyrobiť a aké nemá žiadne iné mesto v strednej a východnej Európe.
 • Takto obhospodarovaný les stráca druhovú rozmanitosť a stáva sa tak menej stabilným. Následne významne menej chráni blízke zdroje a rezervoáre pitnej vody, okolité územia pred hospoárskymi škodcami (produkuje menej prirodzených nepriateľov škodcov) a dopadmi zmeny klímy (náhle záplavy v dôsledku prívalových dažďov, erózia pôdy, extrémne víchrice, vlny horúčav, obdobia sucha a následne požiare)
 • Ekonomické zisky tu budú časom klesať na rozdiel od lesov, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom
 • Netransparentnosť vytvára priestor pre korupciu

Naše požiadavky predkladáme v mene obyvateľov Košíc a okolia, a to vychádzajúc z nasledujúceho:

 • V rámci petičnej kampane za 10% divočiny v SR mali v roku 2019 naši miestni členovia a členky či podporovatelia možnosť o stave a budúcnosti košických lesov priamo diskutovať s viac ako 10 000 Košičanmi
 • Miestni obyvatelia a podporovatelia VLKa nášmu združeniu zasielajú množstvo podnetov na zlé hospodárenie v Mestských lesoch Košice
 • V poslednej dobe pribúdajú podania podnetov na Inšpekciu životného prostredia
 • Výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry FOCUS z augusta 2022: takmer štvrtina z Košičanov a Košičaniek, ktorí do lesa chodia často, vyjadrila so súčasným stavom lesov nespokojnosť; takmer 90% oslovených sa vyjadrila za vyhlásenie bezzásahovej rezervácie Stredné Pohornádie s voľným pohybom ľudí

Požiadavky smerujeme na mestské a krajské zastupiteľstvo:

 • Na kandidátky a kandidátov do všetkých orgánov mesta i kraja apelujeme, aby sa jasne vyjadrili, či s predloženou víziou súhlasia a budú ju v prípade zvolenia otvorene podporovať
 • Voličov vyzývame, aby od svojich kandidátiek a kandidátov pred voľbami požadovali jasné verejné stanovisko k týmto požiadavkám, a aby tieto stanoviská následne pri komunálnych voľbách zohľadnili