Aktuálne

Tlačová správa Za košické lesy


Požiadavky Petície za košické lesy

 1. Vytvoriť bezzásahovú prírodnú rezerváciu s voľným pohybom ľudí na rozlohe 7 200 ha, na území
  európskeho významu NATURA 2000 – Stredné Pohornádie
 2. Okolo vyhlásenej rezervácie vytvoriť nárazníkovú rekreačnú zónu vyhradenú pre prírodný turizmus
  rozšírením Košického lesoparku, ktorý má v súčasnosti približne 4 600 ha
 3. Zaviesť ekologicky i ekonomicky udržateľné hospodárenie na zostávajúcej ploche lesa, ktorá je približne
  7000 ha
 4. Zaviesť verejnú kontrolu hospodárenia v Mestských lesoch Košice zriadením občianskeho dozorného
  orgánu na magistráte. Súčasťou tejto kontroly budú verejne prístupné pravidelné nezávislé audity
  hospodárenia.

Sprievodné materiály na stiahnutie:

Petičný hárok

Petícia za košické lesy – Východiská

Petícia za košické lesy – Čísla a fakty

Petícia za košické lesy – Mapa k návrhu

Petícia za košické lesy - Mapa k návrhu